Όροι Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες δηλώνουν ταυτόχρονα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους:

Συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη, έχουν την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας και είναι σίγουροι ότι είναι μέσα στις δυνατότητες τους.


Γνωρίζουν ότι αυτής της φύσεως οι δραστηριότητες σε ορεινό περιβάλλον συνεπάγονται έκθεση σε κινδύνους, ενώ τόσο η νοσηλευτική όσο και η ιατρική φροντίδα σε αυτούς τους χώρους είναι πολύ δυσπρόσιτη.


Οι συνοδοί ανηλίκων αναλαμβάνουν εκείνοι αποκλειστικά την ευθύνη, του-της ανήλικου που συνοδεύουν.


Εκχωρούν το δικαίωμα να δημοσιευτούν και να αναρτηθούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο στις οποίες βρίσκονται και οι ίδιοι.


Θα φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους, ώστε να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, καθώς και στην έναρξη της εκδήλωσης.


Είναι υπεύθυνοι για τα οχήματα τους/ τον εξοπλισμό του/ και για τα άτομα που έχουνε μέσα στα οχήματα.


Έχουν το δικαίωμα άρνησης της διαδρομής ή των εμποδίων
Πρέπει να τηρούν τον κ.ο.κ.


Να μην φέρνουν άτομα σε κίνδυνο.


Nα συμμορφώνονται με τής εντολές των διοργανωτών.


 Επίσης οι συμμετέχοντες στην δραστηριότητα παραχωρούν το δικαίωμα στον οργανωτή να βιντεοσκοπούν και να φωτογραφίζουν την δραστηριότητα για λόγους προβολής και διαφήμισης.